Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
POSTBUDENES ALDERDOMSHJEMS SELVEJENDE BYGGEVIRKSOMHED
 
Navn, Hjemsted og formål
§ 1
Boligorganisationens navn er Postbudenes Alderdomshjems Selvejende Byggevirksomhed.
Stk. 2. Boligforeningen er stiftet i medfør af reglerne i kapitel 1 i lov om almene boliger mv.
Stk. 3. Boligforeningen har hjemsted i Odense Kommune.
§ 2
Boligforeningen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse
med reglerne i lov om almene boliger mv.
Boligforeningens medlemmer
§ 3
Enhver person over 15 år kan optages som medlem af boligforeningen mod betaling af et indmeldelsesgebyr, der fastsættes af foreningens bestyrelse. Indmeldelsesgebyret er driftsindtægt for foreningen.
Stk. 2. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligforeningen fører en fortegnelse over medlemmerne og deres medlemsnumre.
Stk. 3. Ethvert medlem får ved sin indmeldelse i foreningen udleveret et eksemplar af vedtægterne.
Stk. 4. For at blive boligtager i foreningens afdelinger kræves medlemskab.
§ 4
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens eller dens afdelingers forpligtelser.
§ 5
Et bolighavende medlem kan kun udmelde sig af foreningen med virkning fra sin fraflytning. Andre medlemmer kan udmelde sig uden varsel.
§ 6
Misligholder et medlem sine medlemsforpligtelser i væsentlig grad, kan vedkommende udelukkes fra at være medlem af foreningen med et varsel, som bestyrelsen bestemmer. Lejligheden kan i så fald forlanges fraflyttet til et nærmere fastsat tidspunkt. Den pågældende kan indbringe spørgsmålet for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
 
§ 7
Når et medlem ophører med at være medlem, uden at nogen indtræder i hans rettigheder og forpligtelser, udbetales eventuelle mellemværender til ham eller hans bo.
§ 8
Foreningens ledelse Generalforsamlingen
Medlemmerne er foreningens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen. Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om: 1. Hvorvidt foreningen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører/direktør, herunder af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab. 2. Valg af revisor. 3. Foreningens byggepolitik. 4. Erhvervelse eller salg af foreningens ejendomme. 5. Væsentlig forandring af foreningens ejendomme. 6. Grundkøb. 7. Iværksættelse af nyt byggeri. 8. Nedlæggelse eller salg af en afdeling. 9. Ændring af vedtægterne. 10. Opløsning af foreningen. Generalforsamlingen godkender foreningens vedtægter, årsregnskab og beretning. Stk. 3. Generalforsamlingen godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold for afdelingerne: 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 3. Grundkøb. 4. Iværksættelse af nyt byggeri. 5. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelsesmøde for flere afdelinger.
Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 3 nævnte områder til bestyrelsen. Stk. 5. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger. Stk. 6. Generalforsamlingen kan beslutte at delegere den i stk. 5 nævnte kompetence til den enkelte afdeling (afdelingsmødet). Stk. 7. Generalforsamlingen kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af foreningens bestyrelse, skal udøves af generalforsamlingen.
§ 9
Hvert år holdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning ordinær generalforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse af regnskab med tilhørende revisions beretning samt forelæggelse af budget. 4. Forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Stk. 2. Generalforsamlingen træffer på en ordinær generalforsamling beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen eller bestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for bestyrelsen.
§ 10
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel til samtlige medlemmer samt ved opslag på passende sted. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag skal senest 1 uge før generalforsamlingen sendes til samtlige bolighavende medlemmer samt fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25% af de medlemmer der har bolig i foreningen, eller mindst 25% af samtlige dens medlemmer skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde holdes mødet senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været holdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.
§ 11
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, disses ægtefæller eller dermed sidestillede personer. I indkaldelsen kan adgangen betinges af, at der løses adgangskort på foreningens kontor senest 3 dage før generalforsamlingen. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære general- forsamling.
Stk. 3. Stemmeret har kun medlemmer, disses ægtefæller eller hermed sidestil lede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
§12
Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal holdes inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. For at vedtagelse af foreningens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i stk. 1, 3. og 4. punktum. Stk. 3. Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.
§ 13
Bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4 medlemmer foruden formanden. Suppleanter indkaldes ved ordinært medlems varigt forfald. Stk. 2. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen er foreningens medlemmer, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Stk. 3. Hvert andet år er formanden på valg. Formanden vælges i ulige år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer er halvdelen på valg hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmet er valgt. Genvalg kan finde sted. stk. 4. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen. Stk. 5. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 6. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
 
§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.
Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligforeningen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for foreningen.
Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører.
Stk. 4. Boligforeningen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand i forening med forretningsføreren, hvis en sådan er ansat. Foreningens bestyrelse kan meddele en forretningsførende boligorganisation fuldmagt til at forpligte boligforeningen og de enkelte afdelinger.
§ 15
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer (hvoraf den ene kan være formanden eller næstformanden) er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget. Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af formanden.
§ 16
Afdelingernes ledelse
Hvert år holdes inden 1. oktober ordinært obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. Dagsordenen for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af afdelingens budget for det kommende år
4. Godkendelse af de overordnede rammer for det kommende års arbejder og aktiviteter.
5. Beretning for perioden siden sidste møde
6. Forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
8. Eventuelt
 
Stk. 2. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Hvis dette sker, skal der holdes et ordinært afdelingsmøde inden udgangen af maj, og på dette møde træffer afdelingsmødet tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse skal finde sted. Hvis der holdes to ordinære møder, sker fremlæggelse af beretning på regnskabsmødet. Stk. 3. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen. Stk. 4. Ekstraordinært afdelingsmøde holdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 % af afdelingens husstande ønsker det, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når boligforeningens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Ind- kaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelings- bestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boligforeningens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været holdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter at ordinært afdelingsmøde er holdt.
§ 17
Budget for det kommende år for afdelingen udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære møde. Hvis der ikke holdes regnskabsmøde, sendes desuden det sidst godkendte regnskab. Stk. 2. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at afdelingens regnskab skal godkendes af afdelingsmødet, sendes regnskabet for afdelingen til samtlige husstande senest 1 uge før det ordinære møde, hvor regnskabet skal godkendes.
§ 18
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige - men uden stemmeret - boligforeningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Bo- ligforeningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage med taleret. Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres til samtlige beboere i afdelingen senest 1 uge før mødet. Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens beboere, hvor hver husstand har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært obligatorisk afdelingsmøde.
 
 
§ 19
Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er beboere i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed sidestillede personer. Medlemmer af afdelingsbestyrelsen vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.
§ 20
Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, varetager foreningens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Stk. 2. Afdelingen betaler rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. Stk. 3. Ansatte i foreningen eller dens afdelinger kan ikke være medlem af afdelingsbestyrelsen eller bestyrelsen.
§ 21
Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger afdelingens budget for det kommende år til afdelings- mødets godkendelse. Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen til afdelingsmødets godkendelse, før disse iværksættes. Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15% af den gældende leje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere, hvis mindst 1/4 af afdelingsmødets stemmeberettigede fremsætter krav herom. Stk. 5. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen. Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Påtale sker til foreningens ledelse. stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper. Stk. 8. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen kan være til stede ved 5 års eftersynet, jf. § 154 i lov om almene boliger, og skal orienteres om den rapport, der udfærdiges på baggrund af eftersynet. Stk. 10. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører under afdelingsbestyrelsens kompetence, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere. Stk. 11. Foreningens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner. Stk. 12. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om ud- førelsen af sit hverv.
§ 22
Valg af revisor
Boligforeningen og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen hvert år. Genvalg kan finde sted.
§ 23
Årsregnskab
Boligforeningens og dens afdelingers regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2 Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for foreningen og dens enkelte afdelinger.
 
§ 24
Administrator forelægger udkast til årsregnskab og budget for bestyrelsen. Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og administrator og påtegnes af revisor. Stk. 3. Det godkendte årsregnskab samt en genpart heraf skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledes sendes til Landsbyggefonden.
§ 25
Likvidation mv
Likvidation af boligforeningen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligforeninger. Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger mv og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.
§ 26
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i eller tilføjelser til vedtægterne, som måtte blive forlangt af boligministeren.
Vedtægterne træder i kraft pr. 13. juni 2018.
Vedtaget af foreningens generalforsamling den 13. juni 2018.
 
Bestyrelsen: