Afd. 72, Mariendal

Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998


Vedligeholdelsesreglement for afdeling 72.
Model A – normalistandsættelseA-ordningen - kort fortalt


Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for byg- ningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.


Lejeren afholder udgifterne til normalistand- sættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde.


Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.  I Generelt
Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27.august 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.
Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.
Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.
  II Overtagelse af boligen ved indflytning
Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistand- satte.
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistand- satte.
Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedlige- holdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.
Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytnings- rapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærknin- ger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.
Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndel- se skriftligt påtale disse over for udlejeren.
  5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbed- res. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

  III Vedligeholdelse i boperioden
Lejerens vedligeholdelsespligt

Kælderen
1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdel- se. Kælderen vedligeholdes ligeledes af lejeren.
  2 Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Særlig udvendig vedligeholdelse 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.
  4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.
Udlejerens vedligeholdelsespligtHårde hvidevarer
5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, emhætter, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet eller i forbindelse med et af afdelingen vedtaget renoveringsprojekt.
Lejerens vedligeholder og udskifter egne hårde hvidevarer
Låse og nøgler 6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbin- delse.
  7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.
Anmeldelse af skader 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

  IV Ved fraflytning
Normalistandsættelse
ved fraflytning
1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig
- hvidtning eller maling af lofter og overvægge
- maling eller tapetsering af vægge
- rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehand- ling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.
  2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

Ved fraflytninger, hvor fraflytteren er flyttet ind under B-ordningen, betaler afdelingen alle udgifter til normal-istandsættelse.
Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
  4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlem- mer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.
Ekstraordinær rengøring 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.
Undladelse af normalistandsættelse 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
Syn ved fraflytning 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.
Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
  9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for mod- tagelsen af kopien af rapporten.
Oplysning om istandsættelsesudgifter 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættel- sen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.
Endelig opgørelse 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættel- sesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angi- velse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
  12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.
Arbejdets udførelse 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.
Istandsættelse ved bytning 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

  V Særlig udvendig vedligeholdelse
(jvf. III, 4)
Have   Hører der have til boligen, skal lejer vedligeholde haven, så den fremtræder pæn og ryddelig, og ved fraflytning skal haven afleveres pæn og ryddelig. Fliser, beplantning, hegn mv., som tilhører afdelingen, skal ligeledes efterlades i vel vedligeholdt stand.
Udvendigt træværk Udvendigt træværk, herunder vindfang ved hoved- og kælderdør vedligeholdes af lejer - vindskede og stern vedligeholdes af afdelingen.
Udvendige trapper Udvendige trapper til hoved- og kælderdøre vedligeholdes af afdelingen. Alle øvrige trapper vedligeholdes af lejer.


  VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse
(jvf. IV, 1)
Vægbehandling 1. Stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret med rutex, kvalitet som Fionia Ekstra og malet med Sadolin Pansor 5.
Vedligeholdelse i boperioden kan udføres med:
§ Maling, Sadolin Pansor 5 eller tilsvarende kvalitet.
§ Hvis der opsættes andet tapet, skal der forinden tapetsering foretages tapetafrensning til glat væg.

Badeværelser/toiletter/bryggers er ved indflytningen:
Tapetseret med Rutex Ekstra eller glasvæv og malet med Sadolin Pansor 10 eller Malet vælg (uden tapet) malet med Sadolin Pansor 10.
Vedligeholdelse i boperioden kan udføres med:
§ Maling, Sadolin Pansor 10 eller tilsvarende kvalitet.
§ Hvis der opsættes andet tapet, skal der forinden foretages tapetafrensning til glat væg.
Lofter 2. Pudsede lofter/gipslofter er ved indflytningen:
Malet med Sadolin Pansor 5.
Vedligeholdelse i boperioden kan udføres med:
§ Sadolin Pansor 5 eller tilsvarende kvalitet.

Trælofter:
Er ubehandlede og bør ikke vedligeholdes.
Vedligeholdelse kan udføres med:
§ Sadolin Trip-Trap Ludbejdse eller tilsvarende kvalitet eller
§ Maling, Sadolin Pansorlux 10 eller tilsvarende kvalitet, forinden maling bør knaster plettes med shellak.
Træværk og inventar 3. Træværk malet ved indflytning er malet med Sadolin Pansorcryl 40.
Vedligeholdelse kan udføres med:
§ Sadolin Pansorcryl 40 eller tilsvarende kvalitet
§ Der må ikke anvendes vægmaling til vedligeholdelse af træværk.
Gulve 4. Træ- og korkgulve lakeret ved indflytningen er lakeret med vandbaseret gulvlak, Casco Toplak.
Vedligeholdelse I boperioden kan udføres med:
Vandbaseret gulvlak Casco Toplak, eller tilsvarende kvalitet.

  VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen
Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.
Renovering af boligenTilbygninger / udhuse.
2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

Renovering af vinduer, udvendige døre, køkken, og badeværelse udføres efter aftale med den enkelte lejer, og tilbydes ved indflytning til den nye lejer.

Ved indflytning overtages alle tilbygninger på grunden.
Vedligeholdelse af disse bygninger påhviler lejeren.
Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.
Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

Vedtaget på afdelingsmødet 26. august 2009.

Information om afdelingen

Byggeår
Hårde hvidevarer
Vaskemuligheder
Ingen

Der hører ikke hårde hvidevarer til boligen.
Opvarmning
Fjernvarme
Husdyr Husdyr tilladt
Carport / garage
Der er carport til en del af boligerne.
Internetforbindelse
Kan oprettes via YouSee. Direkte afregning med TDC